Prevence rizik

Setkáváte se s negativními jevy? Necítíte se bezpečně? Máte pochybnosti? Připravíme vás na možná rizika, se kterými se můžete setkat v prostředí pracovním i osobním, a to sérií tematických workshopů a přednášek.

Vyberte si z těchto nabízených oblastí:

 • primární i sekundární prevence rizikového chování, zvláště zaměřená na prevenci agrese a šikany, poruchy příjmu potravy, negativní působení sekt, kriminální chování, krádeže, vandalismus, závislostní chování, adiktologie
 • zvyšování informovanosti o účinných formách ochrany před trestnou činností včetně projevů extremismu, zaměřené zejména na střední a starší generaci
 • zvyšování právního vědomí v oblasti prevence kriminality
 • medializace problematiky prevence kriminality
 • podpora práce s oběťmi trestné činnosti (zejména domácího násilí)
 • prevence finančního zadlužování
 • prevence zneužívání moderních technologií (kyberšikana, kyberstalking)
 • bezpečnost každodenního života
 • základní zásady bezpečného chování v domácnosti
 • bezpečné zacházení s elektrickým ručním nářadím, nástroji a přístroji
 • základní informace z požární ochrany
 • bezpečnost každodenního života
 • základní zásady bezpečného chování v domácnosti
 • V současné době nabízíme a realizujeme vzdělávací program BEZPEČNÁ DOMÁCNOST, podrobnosti o něm naleznete v sekci vzdělávací programy