Lektoři

JUDr. Michal Benda

 • Vystudoval Právnickou fakultu UJEP v Brně, kde promoval v roce 1984
 • Po ukončení studia nastoupil na okresní prokuraturu v Karviné, následně vykonával funkci okresního státního zástupce v Ostravě
 • Od roku 2004 je soudcem Okresního soudu v Ostravě , a to nejprve na trestním úseku a nyní na úseku opatrovnickém , kdy v rámci rozvrhu práce se rovněž zabývá protiprávním jednáním dětí do 15 let.

Tyto své zkušenosti využívá při lektorské činnosti v oblasti prevence rizik

JUDr. Šárka Bendová

 • Vystudovala Právnickou fakultu UJEP v Brně, kde promovala v roce 1984
 • Po ukončení studia nastoupila do advokacie
 • Od privatizace advokacie v roce 1990 pracovala jako advokátka ve své advokátní kanceláři v Karviné až do 1.10.2017, kdy na vlastní žádat ukončila výkon advokacie
 • Od roku 2005 byla členkou Kárné komise České advokátní komory a od r. 2009 její místopředsedkyní a Ministrem spravedlnosti ČR byla jmenována členkou zkušební komise ČAK v oboru občanské, rodinné a pracovní právo, kterou je dosud

Je předsedkyní spolku Vějíř života z.s. a jako lektor působí v oblasti vzdělávání v oblasti sociální práce, práva , work life balance, genderové problematiky a osobnostního rozvoje . Této problematice se věnuje již mnoho let a v tomto směru rozšiřovala své vzdělání mnoha kurzy a semináři.

V rámci spolku řídí jeho činnost, vede a organizuje semináře a workshopy a poskytuje rovněž individuální poradenství .

Mgr. Lucie Burianová

Vystudovala bakalářský obor Pedagogika a momentálně studuje navazující magisterský obor Andragogika na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně

 • Vystudovala navazující magisterský obor Andragogika na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
 • Během studia získala praxi ve Středisku profesní přípravy Městské policie
 • V závěru studia nastoupila do firmy, která se zabývá potiskem reklamních a dárkových předmětů, kde má na starost organizaci vzdělávání zaměstnanců (vzdělávání jak z interních zdrojů firmy, tak financované z dotací)
 • Zaměřuje se na tvorbu metodik, příruček a materiálů vzdělávacího charakteru
 • Nabízí znalost problematiky vzdělávání dospělých

Ing. Ondřej Cabalka

 • Vystudoval Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně obor řízení a ekonomika podniku, zakončen titulem inženýr
 • Před studiem na vysoké škole cestoval po celém světě, sbíral zkušenosti a naučil se dva světové jazyky – anglicky a portugalsky
 • Po ukončení studia nastoupil do tiskárny jako tiskař, kde získal zkušenosti s grafikou, přípravou tisku či samotnými konečnými prácemi s výsledným tiskem
 • Po roce nastoupil jako obchodní zástupce do společnosti Lunchtime.cz, která poskytovala služby v oblasti gastronomie. Následně se zapojil do start-up projektů Navečer.cz a Netspot.cz
 • Své zkušenosti přetavil v založení živnosti a pomáhá firmám v oblastí internetové problematiky nebo-li „být viděn“. Řeší zákazky stavěné přímo na míru zákazníkovi od webových a eshopových prezentacích, přes orientaci na socíálníách sítích či reklamy u Seznam.cz nebo Google.com
 • Jako lektor působí v oblasti dovednosti při práci s počítači, využití sociálních sítí a prezentace na internetu

Ing. Ivana Cabalková

 • Vystudovala Přírodovědekou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor finanční a pojistná matematika, zakončen titulem Bc., inženýrský titul získala na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici
 • Po ukončení studia nastoupila na rodičovskou dovolenou
 • Své zkušenosti s těhotenstvím, porodem, kojením a výchovou dětí ráda předává dál:
 • Pomoc ženám na jejich cestě těhotenstvím, ukázat jim, jak lépe a snadněji porodit
 • Podpora při kojení a v šestinedělí
 • Pomoc ve složitém období, které je občas součástí dětství

Ing. Marie Čížková

 • Vystudovala Vysokou školu chemicko technologickou v Pardubicích v roce 1985
 • Absolvovala Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, v oboru vyšetřovací metody v hygieně
 • Je kvalifikovanou osobou pro distribuci a výrobu léčiv
 • pracovala 14 let na Okresní hygienické stanici v Karviné
 • v současné době pracuje jako managerka společnosti SIAD CZECH s.r.o., která se zabývá výrobou a distribucí technických a medicinálních plynů

Ve své lektorské činnosti se zaměřuje na obory týkající se zdravotnické osvěty, bezpečným nakládáním s léky, technickými a medicinálními plyny

Andrea Dunová

 • Vystudovala Střední zemědělskou školu veterinární (1986)
 • Atestovala z Lékařské mikrobiologie, imunologie a parazitologie (1998)
 • Praxe v centru mikrobiologie na Zdravotním ústavu v Ostravě (1993-2007)
 • Celoživotní vzdělávání na kurzech, zaměřených na lidské zdraví a problematiku pohybového aparátu. Výcvik v oboru kraniosakrální osteopatie. Výcvik v oboru psychoterapie. (od roku 1992)
 • Zakladatelka a majitelka Centra celostní péče Archa (2007)
 • Terapeutka se zaměřením na opěrný aparát lidí i zvířat (od roku 1992)
 • Autorka terapeutické metodiky Osteodynamika pro ošetření opěrného aparátu lidí, se specializací na novorozence a malé děti
 • Autorka terapeutické metodiky Dornova metoda-zvířata pro ošetřování opěrného aparátu zvířat
 • Autorka dvou knih a výukových skript
 • Jako lektorka působí od roku 2012 a zaměřuje se na výuku ošetřování opěrného aparátu lidí i zvířat. Podstatou její práce je zvyšování povědomí lidí o přístupu k vlastnímu zdraví i zdraví dětí a zvířat

www.archa-dunovi.cz
www.osteodynamika.cz
www.dornovametoda-zvirata.cz

Bc. Jan Dvořáček

 • Vystudoval Sociální patologii a prevenci na Slezské univerzitě v Opavě
 • Praxe jako sociální pracovník v nízkoprahovém klubu pro sociálně znevýhodněnou mládež
 • Praxe v oboru lidských zdrojů
 • jako lektor působí v oblasti prevence rizik a poskytování pomoci při hledání zaměstnání a dovednosti při práci s počítači a využití sociálních sítí

Mgr. Vít Dvořáček

 • Vystudoval Sociální pedagogiku-prevenci a resocializaci spolu se Sociální prací s poradenským zaměřením na Ostravské univerzitě v Ostravě
 • po dobu 25 let pracoval jako vyšetřovatel Policie ČR, ve své praxi se zabýval kriminalitou mládeže, drogovou problematikou a v závěru závažnou hospodářskou trestnou čiností.

Tyto své zkušenosti využívá při lektorské činnosti v oblasti prevence rizik

Mgr. Pavla Kasparková

 • Vystudovala obor porodní asistentka na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.
 • Od roku 2010 pracuje ve svém Nestátním zdravotnickém zařízení jako komunitní porodní asistentka.
 • Je lektorkou předporodních kurzů. Poskytuje individuální péči těhotným ženám, vede těhotenské poradny a doprovází ženy k porodům. Poskytuje kontinuální péči, která je zaměřena na podporu zdravého těhotenství, přirozeného porodu a kontaktního rodičovství.
 • Absolvovala mnoho vzdělávacích seminářů vedených zahraničními lektory a získané znalosti uplatňuje v praxi.
 • Pracuje s homeopatií, aromaterapií a fytoterapií.
 • Pořádá semináře a workshopy pro ženy. Snaží se změnit pohled společnosti na porod. Prosazuje myšlenku, že porod může být krásným, posilujícím zážitkem pro rodící ženu, dítě i celou novou rodinu.

tel: 603 734 210
www.samandiriel.webnode.cz

JUDr.Radim Kubica MBA

 • Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy UJEP v Brně, kde promoval v roce 1997
 • Absolvoval rigorozní studium a studiim MBA
 • Působí jako advokát, insolvenční správce a statutární zástupce několika firem
 • Věnuje se bojovým uměním, je držitelem černého pásu Dju Su Kung Fu Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu DRAGON CLAW Baška.

Zajímá se o zdravý životní styl a osobnostní rozvoj a své zkušenosti a znalosti využívá v rámci lektorské činnosti

Ing. Otakar Kotyza Ph.D.

 • Vystudoval Slezskou univerzitu v Opavě – Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné,kterou ukončil v roce 2003
 • Absolvoval doktorský studijní program Ekonomika a management, který ukončil v roce 2013 disertační prácí na téma Marketing ve stomatologii
 • Pracuje ve společnosti Rodentica CS spol. s.r.o.
 • Aktivně se účastní na mezinárodních a českých konferencích, publikuje ve vědecky recenzovaných časopisech, v roce 2015 vydal knihu Marketing ve stomatologii
 • Aktivně se účastní veřejného dění, je členem komise tělovýchovy a sportu Rady statutárního města Karviná, členem předsednictva Moravskoslezského krajského volejbalového svazu, předsedou beach volejbalové komise. Moravskoslezského krajského volejbalového svazu), Zakladatelem a jednatelem občanského sdružení „Beach Volleyball Karviná“, Místopředsedou bytového družstva „Pohoda 2363“, a jednatelem občanského sdružení „SKK Karviná“.
 • Působí jako lektor v oblasti marketingu a managementu.

Gabriela Matuszková

 • absolvovala umělecko-průmyslovou školu oděvní ve Frýdku-Místku
 • profesně se věnovala polygrafii v tiskárně v Procházkových a Těšínských Papírnách
 • je certifikovanou vizážistkou
 • jejím životním posláním je tvořit – má úspěch se svými jedinečnými dorty na zakázku a kreativně se podílí na workshopech určených maminkám s dětmi

RNDr. Jaroslava Salavová

 • Vystudovala obor matematika-fyzika-pedagogika na MFF UK
 • Celoživotně pracuje jako daňová poradkyně
 • Věnuje se aplikaci nejrůznějších systémů osobního rozvoje do praktického života

Bc.Ilona Urbanová

 • má více než dvacetiletou praxi v oblasti personálního řízení se zaměřením na strategii, nábor, pracovní právo,  rozvoj a vzdělávání zaměstnanců.
 • Obor řízení lidských zdrojů studovala na CMC Čelákovice a Univerzitě  J.A. Komenského v Praze.
 • Podílela se na vzniku jedné z prvních soukromých jazykových škol v tehdejším Československu a založila čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou jazyků Beskydy Mountain Academy.
 • Věnuje se také lektorské činnosti a je ambasadorkou hnutí Minerva 21.
 • Nyní pracuje jako personální ředitelka ve společnosti BLOCK a.s.

Mgr. Hana VLACHOVÁ

 • Vystudovala srbistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • Pracovala v oblasti cestovního ruchu a později se věnovala jazykové výuce na fakultě i v soukromých lekcích v jazykové škole
 • Její vášní je jazyk jako prostředek dorozumívání mezi lidmi a mezilidská komunikace
 • V současnosti se naplno věnuje svým dvěma dětem, které jí ukázaly, že mateřství je pro ženu cestou k vlastní podstatě